Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, hotel konin, szkolenia dla firm,szkolenia, hotel ślesin, szkolenia konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenia dla firm

Inscenizacja

polega na inscenizowaniu, aranżowaniu określonych sytuacji i odgrywaniu tych sytuacji przez uczestników w warunkach naturalnych, umownych lub laboratoryjnych. Inscenizacja może być improwizowana lub przygotowana o scenariusz.

Szkolenie

jednym z bardziej nurtujących tematów w obszarze szkoleń jest mierzenie efektów i ich wartości dla organizacji. Precyzyjne określenie celu, jaki chcesz osiągnąć, ułatwi Ci zmierzenie efektów szkolenia. Zadaj sobie kilkakrotnie pytanie, po co wysyłasz pracownika na dany kurs i gdzie wykorzysta on zdobytą wiedzę.

finanse, szkolenia dla firm

linia kredytowa - to kredyt w rachunku bankowym do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb, wpływy na rachunek zmniejszają automatycznie zadłużenie limitu. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym automatycznie lub na wniosek klienta.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

FUS - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którego dysponentem jest ZUS. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

szkolenia dla firm, budowlane

Wiązanie murarskie - Odnosi się do sposobu układania elementów murowych w murze. Cegły, bloki lub pustaki należy układać w sposób zapewniający odpowiednie rozłożenie sił występujących w murze, tzn. z odpowiednim przesunięciem warstw elementów murowych względem siebie. W zależności od rozmieszczenia poszczególnych elementów wyróżnia się wiązanie wózkowe, blokowe, krzyżowe, gotyckie, wendyjskie i dzikie.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia Doskonalenie kompetencji w z... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy menadżerów i kierowników zespołów,... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, skuteczniejsze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, większa sa... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpł... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontrakty handlu zagranicznego. Szkolenie ma na celu przybliżenie... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia konin, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, hotel konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin

szkolenie

Szkolenie: Budowanie zespołu

Szkolenie to dostarczy umiejętności, które pozwolą na zbudowanie zespołu opartego na trwałych postawach oraz konstruktywnym wykorzystaniu sytuacji konfliktu. Szkolenie to pozwoli na opanowanie umiejętności niezbędnych do budowania zespołów zadaniowych i pełnienia funkcji ich lidera takich jak: twórcze rozwiązywanie problemów, właściwy wybór członków zespołu, diagnozowanie ról grupowych, planowanie, inicjowanie, budowanie więzi, kontrolowanie, informowanie, wspieranie, wykorzystywanie potencjału członków zespołu, usprawnianie komunikacji w zespole.

Szkolenie: Kompetencje menadżerskie

W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje kompetencje z powszechnie wymaganym modelem, przećwiczyć umiejętności interpersonalne, aby stać się skuteczniejszymi w działaniu oraz sprawdzić czy posiadane dotychczas kompetencje są wystarczające, żeby skutecznie realizować cele, czy też są obszary nad którymi warto pracować. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie pożądanych umiejętności menedżerskich.

Program szkolenia

 • Wyzwania stojące przed obecnymi menedżerami.
 • Pojęcie kompetencji menedżerskich.
 • Klasyfikacja kompetencji menedżerskich.
 • Kluczowe kompetencje menedżerskie: przywództwo w organizacji, motywowanie, ocena i kontrola.
 • Komunikacja w kontaktach z pracownikami, zwierzchnikami i klientami firmy: rozwiązywanie konfliktów, postawa asertywna, konstruktywna krytyka.
 • Organizacja zasobów i delegowanie zadań i uprawnień.
 • Umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa wraz z kreatywnością.
 • Umiejętności strategiczne i umiejętność wyznaczania celów do realizacji przez pracowników.
 • Wybór odpowiedniego stylu zarządzania.
 • Jak wydobyć z podwładnych to co najcenniejsze.
 • Odporność na stres i zarządzanie emocjami.

Metodyka szkolenia: wykład, konwersatorium, ćwiczenia, scenki rodzajowe.

Szkolenie: Rachunkowość i księgowość

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości. Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako księgowi.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pracować jako księgowi.

Zakres szkolenia

 • Rachunkowość jednostek w szczególnej sytuacji łączenia się spółek.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy.
 • Inwentaryzacja.
 • Zasady ewidencji w księgach rachunkowych.
 • Sprawozdania finansowe jednostki.
 • Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych.
 • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

Metody szkoleniowe: Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie dla firmy

Nabycie i utrata własności - Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, a posiadasz ją nieprzerwanie od dwudziestu lat, nabędziesz jej własność, jeśli udowodnisz, że jesteś w dobrej wierze, np. nie wiedziałeś, że stanowi ona cudzą własność. Po upływie trzydziestu lat posiadania nabędziesz jej własność nawet wówczas, gdy uzyskałeś posiadanie w złej wierze. Własność rzeczy ruchomej nabędziesz wtedy, jeśli posiadasz ją nieprzerwanie od 3 lat, chyba że działasz w złej wierze.

finanse, szkolenia zamknięte

Hipoteka - sposób zabezpieczenia kredytu na nieruchomości. Bank wpisuje hipotekę na swoją rzecz w dziale IV księgi wieczystej na wypadek sytuacji, gdyby kredyt nie był spłacany. Wtedy bank może przejąć nieruchomość. Jest pierwszy w kolejności do zaspokojenia wierzytelności. Istnieją dwa rodzaje stosowanych przez bank hipotek: zwykła i kaucyjna. Pierwsza wymieniona hipoteka, zwykła określa dokładną kwotę zobowiązania, zaś hipoteka kaucyjna określa najwyższą możliwą kwotę w momencie, gdy nie jest znana dokładna kwota zobowiązania. Jeżeli zabezpieczenie kredytu jest na więcej niż jednej nieruchomości możliwe jest także wystąpienie hipoteki łącznej.

Opłata za wycenę nieruchomości - banki stosują różne rodzaje wycen:

 • wycenę nieruchomości przeprowadzaną na zlecenie banku lub Klienta przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Jest to na ogół koszt od kilkuset do ponad tysiąca złotych.
 • wycenę nieruchomości przeprowadzaną przez pracownika banku. Wiąże się ona ze znacznie mniejszymi kosztami dla Kredytobiorcy, a czasami jest bezpłatna dla Klienta.

szkolenie zamknięte, ubezpieczenia

budynek mieszkalny - budynek jednorodzinny w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej lub wielorodzinny, przeznaczony na cele mieszkalne.

huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwany dalej IMGW, którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.

szkolenia dla firm, budowlane

Suchy tynk - Płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe o grubości od 10 do 25 mm służące do wykańczania ścian i sufitów. Są łatwe i szybkie w montażu, jednak podatne na uszkodzenia mechaniczne i mają niską odporność na wilgoć.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, szkolenia konin, szkolenia otwarte, hotel konin, sale konferencyjne, hotel ślesin