Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. szkolenia zamknięte,szkolenia, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, sale konferencyjne, szkolenia konin, hotel mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel konin, konferencje, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie dla firmy

Moderator

Osoba, której zadaniem jest prowadzenie rozmowy, dyskusji innych osób przy ograniczeniu swojego udziału do roli porządkowej (dyskusja taka nosi nazwę dyskusji moderowanej, a czynność, jaką wykonuje moderator nazywa się moderacją).

Szkolenia twarde

szkolenia, które skupiają się na rozwoju umiejętności specjalistycznych oraz wiedzy związanej z wykonywanym zawodem.

finanse, szkolenie zamknięte

Opłata za wcześniejszą spłatę - kwota, jaką zapłacimy, kiedy spłacimy część lub całość kredytu przed ustalonym w umowie terminem.

ubezpieczenia, oferty szkoleniowe dla firm

Zakład ubezpieczeń - Zakład świadczący usługi ubezpieczeniowe działający w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

oferta szkoleń, budowlane

Aprobata techniczna - To decyzja Instytutu Techniki Budowlanej, która dopuszcza materiały i wyroby budowlane do użytku, czyli do wykorzystania ich przy budowie domu.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytk... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, skuteczniejsze rozwiązywanie sytu... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia Doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania pracą innych. Poznanie zasad... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywowa... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postaw... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia konin,szkolenia, konferencje, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin, hotel ślesin

szkolenia

Szkolenie: Asertywność w zarządzaniu

Asertywność jest stosowana w wielu dziedzinach życia. Chcemy Państwu zaprezentować techniki asertywności dla menadżerów, liderów i kierowników. Asertywność jest sztuką życia z ludźmi, rozumienia swoich potrzeb i w zgodzie z nimi osiągania swoich celów. Żyjąc asertywnie okazuje się, że są inne drogi niż po trupach do celu, a cel nie musi dłużej uświęcać środków. Asertywne zarządzanie jest możliwe, a my zaprezentujemy Państwu, jak to zrobić. Jednak wiedza to nie wszystko, podczas tego szkolenia, każdy będzie miał możliwość doświadczenia i przećwiczenia proponowanych przez nas rozwiązań.

Program szkolenia

 • Istota asertywności,
 • Asertywne rozwiązywanie konfliktów,
 • Asertywne strategie komunikacji,
 • Asertywna krytyka,
 • Asertywność w zarządzaniu.

Szkolenie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Szkolenie oparte na obowiązujących przepisach.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane do osób pracujących w firmach z działów kadr i płac.

Zakres szkolenia

 • Czym jest ubezpieczenie zdrowotne.
 • Zmiany w obowiązkach płatników składek.
 • Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe.
 • Zbieg tytułów do ubezpieczenia.
 • Podstawa wymiaru składki.
 • Wysokość składki.
 • Przekazywanie zestawienia składek.

Szkolenie: Reklamacja i sposoby radzenia sobie z trudnym klientem

Na szkoleniu nauczymy Cię współpracy z trudnym klientem zgodnie z zasadami asertwyności tak, aby każdy kontakt reklamacyjny był w pełni profesjonalny i satysfakcjonujący dla obu stron zgodnie z obowiązującymi standardami. Szkolenie odpowie na pytania: Jak wykorzystać reklamację na korzyść firmy, którą reprezentujesz? Czy klient, który reklamuje to wierny klient? Czym jest reklamacja?

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia zamknięte

Obowiązek meldunkowy - Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Gospodarze domów są obowiązani do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.

finanse, szkolenia otwarte

Wpis hipoteki do księgi wieczystej - obciążenie min. prawa własności nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu, prawa do użytkowania wieczystego.

Podwyższenie kwoty kredytu - podwyższenie kwoty kredytu jest możliwe w zasadzie w każdym momencie. W zależności od czasu, jaki upłynął od udzielenia kredytu istnieje możliwość przeprowadzenia tzw. uproszczonej procedury, bądź też jest badana zdolność kredytowa i cała procedura wygląda podobnie jak w przypadku udzielania kredytu. W niektórych przypadkach za podwyższenie kwoty kredytu bank może pobierać dodatkową prowizję lub opłatę.

szkolenie, ubezpieczenia

wypadek ubezpieczeniowy -

 • w ubezpieczeniu mienia - niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
 • w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - działanie lub zaniechanie, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
 • w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji, omdlenie o nieustalonej przyczynie, krwotok śródczaszkowy lub zawał serca,
 • w ubezpieczeniu domu - awarię drzwi zewnętrznych, awarię instalacji, zdarzenie losowe, przepięcie, dewastację, kradzież z włamaniem, nagłe pojawienie się w miejscu ubezpieczenia karaluchów, prusaków, myszy lub szczurów, awarię sprzętu RTV, AGD lub PC.

szkolenie otwarte, budowlane

Powierzchnia netto - to powierzchnia liczona po wewnętrznym obrysie, na poziomie podłogi, wszystkich rodzajów pomieszczeń znajdujących się w budynku w [m2]. Pomiaru dokonuje się z uwzględnieniem całkowitego wykończenia ścian. To tak jakby wyłożyć wykładzinę w każdym pomieszczeniu.

Wilgotność względna - Stosunek ilości pary wodnej znajdującej się w powietrzu do maksymalnej ilości pary jaką może przyjąć powietrze o danej temperaturze. Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2016

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, hotel konin, szkolenia konin, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia ślesin, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe,szkolenia, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn