Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia otwarte, hotel ślesin, szkolenia ślesin

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenia zamknięte

Dział HR

zajmuje się rekrutacją oraz realizuje szeroko rozumianą politykę zarządzania zasobami ludzkimi, w tym planuje rozwój zawodowy pracowników.

Certyfikat

Dokument (poświadczenie, świadectwo, zaświadczenie) potwierdza posiadanie kompetencji, nabycie umiejętności lub prawo wykonywania czynności.

finanse, szkolenie otwarte

Stress Test - badanie współczynnika wypłacalności banków, m.in. kapitalizacji (ang. tier capital ratio). Polega na ustaleniu w jakim procencie kapitały własne banku (gotówka, udział w kapitale) są w stanie pokryć aktywa banku (depozyty klientów, udzielone kredyty, etc), w wyznaczonym przez podmiot testujący dniu. W Europie poziom współczynnika wynosi 6 proc. W lipcu 2010 test został przeprowadzony na 91 największych bankach. Z badanych instytucji poniżej progu znalazło się sześć banków, jeden z Niemiec i pięć z Hiszpanii. Polski PKO BP miał współczynnik w wysokości 13.3 proc.

ubezpieczenia, szkolenie zamknięte

Uzyskanie członkostwa w Funduszu - następuje w wyniku zawarcia umowy z Funduszem, na podstawie której ZUS dokonuje wpisu/przerejestrowania członkostwa do Centralnego Rejestru Członków OFE. Członkostwo można też nabyć w drodze losowania lub otwarcia rachunku w przypadkach określonych przepisami prawa.

szkolenia, budowlane

Cokół - Najniższa część zewnętrznych ścian budynku. Może być wysunięty lub cofnięty w stosunku do wyższej części ściany. Zwykle jest wykończony innym materiałem niż reszta elewacji, jego zadaniem jest ochrona budynku m.in. przed deszczem czy śniegiem.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyś... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postawy uczestników, inicjujące ich proaktywne postawy, tworzące p... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontrakty handlu zagranicznego. Szk... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy mena... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia Doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznego zarządzani... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia konin, hotel konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, konferencje,szkolenia, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn

szkolenie otwarte

Szkolenie: Obsługa klienta instytucji ochrony zdrowia

Cele szkolenia

Szkolenie ma pomóc pracownikom, którzy w swojej pracy kontaktują się z klientami w dobrym wywiązywaniu się z leżących w ich zakresie obowiązków. Najogólniej ujmując, chodzi o zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi problemami psychologii obsługi klienta oraz doskonalenie ich umiejętności społecznych oraz psychologicznych potrzebnych w kontaktach z pacjentami.

Szkolenie rozwija umiejętności w zakresie: Godzenia interesów firmy z potrzebami pacjenta, stosowania różnych sposobów przekonywania i dyskusji z pacjentami, radzenia sobie z emocjami własnymi i pacjenta, które powstają w trakcie rozmowy. Radzenia sobie z pacjentami, którzy sprawiają trudności, przyjmowania właściwej i zgodnej z misją jednostki postawy w stosunku do pacjenta, dbania o zadowolenie pacjenta. Dbania o wizerunek firmy, prowadzenia rozmowy z pacjentem, rozwiązywania trudnych sytuacji w kontaktach z różnymi pacjentami. Radzenia sobie z wrogością i agresją pacjentów, zdobywania sympatii i zaufania pacjentów.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników bezpośredniego kontaktu z klientami pacjentami.

Program szkolenia

 • Budowanie klimatu dobrego porozumiewania się i wzajemnego zaufania w kontaktach z klientami.
 • Profesjonalne prowadzenie rozmów z klientami.
 • Racjonalne i emocjonalne sposoby oddziaływania na pacjenta.
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się z pacjentami.
 • Diagnoza problemów, na jakie napotyka pracownik w kontakcie z klientem.
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie z klientem.
 • Konstruktywne rozwiązywanie spornych kwestii z klientami.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, ćwiczenia ustne i pisemne, scenki, nagrania video i omówienie, burza mózgów, wykład.

Szkolenie: Badania rynkowe i marketingowe

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie roli badań rynkowych w działaniach marketingowych, dobor próby badawczej, ustalenia metod badania instrumentów pomiarowych a także czynników warunkujących zachowanie konsumentów na rynku oraz metod ich badania, sposobów weryfikacji zebranych danych, analizy, oceny i prezentacji wyników z przeprowadzonych badań jak również rozwój praktycznych umiejętności stworzenia prawidłowego projektu badania.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie daje także możliwość profesjonalnego projektowania badań, rozwija umiejętność określenia celów badań, prowadzenia badań wtórnych i pierwotnych, doboru próby oraz budowania zespołów badawczych, tworzenia narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankietowych i wywiadów), analizy komputerowej oraz prezentacji wyników.

Na szkoleniu zdobędą Państwo usystematyzowaną wiedzę umożliwiającą rozwój umiejętności ułatwiających identyfikację wzorców zachowań nabywczych oraz ocenę znajomości rynku przez konsumentów.

Szkolenie polecane dla:

pracowników agencji badawczej, precowników badań marketingowych dużej firmy, osób chcących prowadzić badania marketingowe we własnej firmie produkcyjnej lub handlowej.

Program szkolenia

 • Badania pierwotne, rynkowe i marketingowe: Badania ilościowe. Jak wybrać właściwą metodę badawczą. Badania jakościowe, pogłębione wywiady indywidualne, pogłębione wywiady grupowe, techniki projekcyjne i ich znaczenie w badaniach jakościowych.
 • Badania marketingowe: Podział badań marketingowych. Geneza i etapy rozwoju badań marketingowych. Agencje badań marketingowych, kryteria wyboru oraz rola i stopień wykorzystania. Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji. System informacji marketingowej i jego rola w przedsiębiorstwie.
 • Różnice pomiędzy badaniami marketingowymi a badaniami rynku: Jak powinien wyglądać profesjonalnie przygotowany raport z badań.
 • Badania wtórne.
 • Dobór próby badawczej.

Metody szkoleniowe

Szkolenie realizowane jest głównie metodami warsztatowymi, uzupełniane wykładami. Wśród głównych metod wykorzystywanych podczas szkolenia należy wymienić: analizy posiadanych umiejętności dotyczących omawianych zagadnień, zespołowe rozwiązywanie problemów, dyskusje grupowe, ćwiczenia, komentarze trenerskie, burza mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie otwarte

Świadectwo energetyczne - Świadectwa energetyczne mogą dziś wystawiać przede wszystkim osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były karane za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a także ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Chodzi tu przede wszystkim o inżynierów z wykształceniem magisterskim, którzy mają uprawnienia do projektowania. Przygotowywana przez Rząd nowelizacja prawa budowlanego umożliwi wystawianie certyfikatów energetycznych także inżynierom budownictwa, którzy nie mają tytułu magistra, a jedynie inżyniera.
Poza inżynierami, którzy mają uprawnienia projektowe, certyfikaty mogą wydawać także osoby, które mają inne wykształcenie magisterskie, jak np. historyczne, dziennikarskie czy prawnicze, i odbyły odpowiednie szkolenia oraz zdały egzamin organizowany przez ministra infrastruktury. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu nie dotyczy jednak osób, które odbyły nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Dodatkowo studia te muszą trwać co najmniej rok.

finanse, szkolenia otwarte

Rzeczywisty koszt kredytu - jest to cakowity koszt kredytu uwzględniający odsetki i inne opłaty, prowizje. Do kosztów całkowitych nie są zaliczane nast. pozycje: koszt zabezpieczenia kredytu, koszt zmiany kursu waluty, koszt prowadzenia rachunku oraz wszelakie koszty w związku z niewywiązywaniem się z umowy kredytu.

Blokada środków na rachunku bankowym - jest to sposób zabezpieczenia przez bank wierzytelności (np. kredytu, linii kredytowej), polegający na upoważnieniu banku do zablokowania całości środków na rachunku lub jego części w określonej wysokości. Środki te mogą służyć pokryciu powstałej wierzytelności (np. w przypadku braku spłaty kredytu) lub zostać odblokowane po spłaceniu kredytu.

oferty szkoleniowe dla firm, ubezpieczenia

zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego.

szkolenie, budowlane

Aprobata techniczna - to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Zaprawa murarska - Mieszanina co najmniej jednego nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, czasem z dodatkami i/lub domieszkami, przeznaczona do wykonywania, łączenia i spoinowania muru. Zaprawa murarska może być wykonywana na budowie lub być fabrycznie przygotowaną mieszanką do zarobienia wodą. W zależności od przeznaczenia i sposobu wykonania muru wyróżnia się zaprawy ogólnego przeznaczenia (zwykłe), zaprawy do cienkich spoin, zaprawy lekkie, itp.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2016

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, hotel ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn