Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, hotel konin, hotel ślesin, konferencje, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte,szkolenia, sale konferencyjne

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenia

Kwestionariusz

metoda ta służy ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia. Kwestionariusz składa się zazwyczaj z wprowadzenia, zestawu pytań z odpowiedziami i klucza, arkusza wyników.

Jak kreatywnie myśleć i twórczo rozwiązywać problemy

Trening rozwijający twórczość i kreatywność uczestników w obszarze myślenia i rozwiązywania problemów. Tematyka obejmuje m.in.: sposoby odblokowywania swej twórczości, diagnozę osobistego potencjału, techniki wzmacniające poszczególne części składowe kreatywności. W czasie trwania szkolenia uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć poszczególne elementy pod okiem profesjonalnych i doświadczonych doradców i konsultantów.

finanse, szkolenia dla firm

kredyt - Kredyt to środki udostępniane kredytobiorcy przez bank lub instytucję finansową upoważnioną do udzielania kredytów.

ubezpieczenia, szkolenia zamknięte

POF - punkt obsługi funduszu lub punkt obsługi klienta - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu oraz przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy.

szkolenia dla firm, budowlane

Jętka - poziomy element konstrukcji dachu, mający na celu przede wszystkim przenoszenie sił na krokiew symetryczną, jest elementem poddawanym ściskaniu. Inne nazwy bont, bant.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, skuteczniejsze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, większa sa... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpł... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia Doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznego zarządzani... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy menadżerów i kierowników zespołów, którzy chcieliby poznać metod... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontra... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia dla firm, hotel konin, sale konferencyjne,szkolenia, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin

oferta szkoleniowa

Szkolenie: Zarządzanie projektami

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności monitorowania projektu w oparciu o przygotowany plan, planowania projektu oraz zarządzania czasem i budżetem projektu. Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się i doświadczą, jak budować zespół projektowy oraz jak się z nim efektywnie komunikować. Szkolenie oparte jest przede wszystkim o pracę z case study.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami: czym charakteryzuje się projekt, główne zasady pracy projektowej, trójkąt ograniczeń projektowych, cykl życia projektu, struktura projektu.
 • Planowanie projektu: etapy zarządcze i techniczne projektu, planowanie projektu w oparciu o wykres sieciowy, planowanie od tyłu projektu.
 • Analiza zakresu projektu: wyznaczanie celów projektu, podział prac, produkty projektu.
 • Analiza działań i wykorzystania zasobów w projekcie: analiza budżetu projektu, ścieżka krytyczna projektu, łańcuch krytyczny, analiza wykorzystania zasobów ludzkich w projekcie, planowanie etapów w projekcie.

Metodologia szkolenia

Symulacje i odgrywanie ról, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

Szkolenie: Efektywna komunikacja w zespole

Celem szkolenia jest poznanie procesów rządzących budowaniem systemów komunikacji wewnętrznej oraz mechanizmów poprawy efektywności przesyłania informacji w Twojej firmie. Udział w szkoleniu umożliwia rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczestników w zakresie aktywnego słuchania, konstruowania jasnych komunikatów, wypowiedzi asertywnych, rozumienia mowy ciała, umiejętności zadawania pytań i parafrazowania, identyfikowania barier w komunikacji oraz eliminowania błędów komunikacyjnych. Sprawna komunikacja jest podstawą efektywnego funkcjonowania firmy. Każde stanowisko pracy wymaga komunikowania się z ludźmi, współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami czy interesantami. Opanowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w dużym stopniu decyduje o sukcesie firmy, a pracownikom daje poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy i kontaktów społecznych.

Program szkolenia

 • Narzędzia efektywnej komunikacji w miejscu pracy,
 • Precyzowanie wypowiedzi,
 • Przekaz niewerbalny,
 • Asertywne strategie komunikacji,
 • Konstruktywna krytyka,
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Diagnoza stylu komunikacji w Twojej organizacji.

Szkolenie: Sztuka negocjacji

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menadżerów, od których znajomość aspektów psychologicznych zależy sukces organizacji, a także do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, negocjatorów i kierowników. W szkoleniu mogą wziąć również osoby zainteresowane tematyką negocjacji.

Cel szkolenia

celem szkolenia jest poznanie psychologicznych aspektów negocjacji i rozmów z klientem. Znajomość technik negocjacyjnych ułatwia komunikację i jest niezbędne, gdy mamy do czynienia z różnicą interesów. W większości przedsiębiorstw są to sytuacje codzienne, podczas rozmów z klientami, dostawcami czy urzędami. Szkolenie dostarczy wiedzy z zakresu umiejętnego znajdywania kompromisu pomiędzy stronami, przy jednoczesnym wynegocjowaniu jak najlepszych warunków dla siebie. Ważne jest również nabycie umiejętności efektywnego przygotowania się do rozmów i ustalenie swojej pozycji. Prezentowane techniki negocjacyjne będą pomocne w znalezieniu rozwiązania nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Tematyka szkolenia

 • Sztuka przygotowania się do negocjacji.
 • Analiza sytuacji kontrpartnera.
 • Wybór strategii i technik negocjacyjnych.
 • Praktyczne wykorzystanie technik negocjacyjnych na co dzień.
 • Określenie celu, pozycji minimalnej i pożądanej w negocjacjach.
 • Jak kontrolować sytuację w trakcie trwania negocjacji.
 • Jak wybrnąć z niedogodnej pozycji.
 • Negocjacje indywidualne i grupowe.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, szkolenia

Wymeldowanie - Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

finanse, szkolenia dla firm

Rekomendacja T - rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego stanowiąca zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznym ekspozycji kredytowych. Rekomendacja T - reguluje zasady wyliczania przez banki zdolności kredytowej, przez klientów zaciągających kredyty hipoteczne. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła swoją rekomendację ze względu na zbyt duże rozluźnienie przez banki zasad polityki kredytowej. Rekomendacja ta wprowadza konieczność sprawdzania przez banki wszelkich elementów mogących mieć istotny wpływ na zdolność kredytobiorców zobowiązanych do spłaty oraz obsługi zobowiązań. Przyjmowane parametry powinny być uwzględnianie w formule oceny zdolności kredytowej w wysokościach ustalonych w sposób rzetelny i obiektywny.

spłata minimalna - spłata minimalna, to kwota jaką należy przekazać bankowi do oznaczonego dnia spłaty. Jest to wyznaczona kwota minimalna określana kwotowo lub procentowo przez bank. Zwyczajowo jest to 5% wykorzystanej kwoty zadłużenia.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

budowle - trwale związane z gruntem obiekty budowlane inne niż budynki wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące całość techniczną i użytkową.

szkolenia, budowlane

Opór cieplny R - Właściwość przegrody określająca jej zdolność do zapobiegania przenikaniu ciepła. Im wyższa wartość oporu cieplnego, tym niższy poziom strat ciepła w budynku.

Mur oporowy - Samodzielna budowla w postaci ściany. Stawia się go po to, by odrodzić skarpę i powstrzymać osuwanie się z niej ziemi. Grubość muru wynosi od 1/3 do 1/5 jego wysokości. Wymaga fundamentu i zabezpieczenia przed działaniem wód gruntowych.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, hotel konin, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, konferencje, szkolenia ślesin