Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. konferencje, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia konin, hotel konin, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, sale konferencyjne

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie dla firmy

Szkolenia zamknięte

inaczej nazywane szkoleniami indywidualnymi. Są przygotowywane dla zorganizowanej grupy pracowników danej firmy i ściśle dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Jest to możliwe dzięki szczegółowej analizie potrzeb szkoleniowych, która pozwala na odpowiednie zaplanowanie szkoleń.

Odczyt

jest to prezentacja własnych poglądów i przemyśleń autora na dany temat, z reguły przedstawionych subiektywnie, w oparciu o dowolny warsztat badawczy.

finanse, szkolenie

kredyt bez odsetek - czas trwający od momentu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, do ostatniego dnia, w którym możliwe jest spłacenie zadłużenia na karcie w całości bez odsetek. W przypadku karty, której grace period wyniesie 56 dni, będzie się on składał z 31 dni okresu rozliczeniowego i 25 dni na spłatę zadłużenia. Oznacza to czas na korzystanie i spłatę za cały okres.

ubezpieczenia, oferty szkoleniowe dla firm

Kompensacja szkody - Wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

szkolenia otwarte, budowlane

Aprobata techniczna - to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywowa... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpł... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczający... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, skuteczniejsze rozwiązywanie sytu... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontrakty handlu zagranicznego. Szk... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

sale konferencyjne,szkolenia, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, konferencje, szkolenia zamknięte, hotel konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin

oferta szkoleń

Szkolenie: Zarządzanie projektami

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających projekty w organizacji i odpowiedzialnych za nie. Są to osoby zajmujące różne stanowiska, więc uczestnikami szkolenia mogą być menadżerowie, kierownicy, doradcy, koordynatorzy, liderzy grup, handlowcy i konsultanci.

Cel szkolenia

Zarządzanie projektami pozwala na zintegrowanie całości zagadnień związanych z realizacją projektu. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu poszczególnych etapów tego procesu: planowania, organizowania i kontrolowania wszystkich aspektów oraz motywowania zaangażowanych w projekt osób. Zarządzanie projektami to nie tylko wiedza teoretyczna, lecz również zestaw umiejętności i kompetencji, które zostaną przybliżone uczestnikom szkolenia. Wiedza z tego zakresu nie tylko zwiększy efektywność działania grupy, ale podniesie również motywację i satysfakcję z wykonywanej pracy osoby odpowiedzialnej za projekty. Uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: budżet czasu, zarządzanie ryzykiem, budowanie zespołu efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i komunikacji.

Zakres szkolenia

 • Planowanie wstępne projektu.
 • Faza wstępna projektu.
 • Ustalanie harmonogramu projektu.
 • Podstawy zarządzania projektem i jego etapy.
 • Dobór zespołu projektowego.
 • Budowanie sieci w projekcie.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Monitorowanie i aktualizacja projektu.
 • Komunikacja w projekcie.
 • Przygotowanie raportu końcowego i prezentacja.
 • Zamknięcie projektu.

Metody szkolenia

Wykłady dostarczające uczestnikom wiedzy o charakterze teoretycznym na tym szkoleniu, są uzupełnione o część aktywizującą uczestników, na którą składają się takie metody jak: odgrywanie ról, ćwiczenia grupowe i indywidualne, burze mózgów oraz analiza przypadków.

Szkolenie: Rozwiązywanie konfliktów

Każdemu konfliktowi towarzyszą negatywne emocje, które mają zgubny wpływ na efektywność w pracy. Podczas szkolenia nauczysz się jak rozwiązywać konflikty, jak im przeciwdziałać oraz jak twórczo je wykorzystać w codziennej pracy. Najczęstszym źródłem konfliktów jest trudność w komunikacji pracowników oraz brak umiejętności współpracy. Konflikty to nic innego jak efekt uboczny współpracy między ludźmi.

ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkolenia dla firm

Świadectwo energetyczne - Z uwagi na fakt, iż obowiązek zapewnienia świadectwa energetycznego spoczywa na inwestorze, właścicielu lub zarządcy budynku, to właśnie oni są zobowiązani do poniesienia kosztów sporządzenia tego dokumentu. Koszty te nie są określone w ustawie i są uzależnione od cen rynkowych, wielkości danego budynku, jego wieku oraz nakładu pracy i użytego do sporządzenia świadectwa sprzętu. Ceny świadectw energetycznych dla jednego mieszkania kształtują się w granicach 1 tys. zł, natomiast w przypadku dużych obiektów o powierzchni użytkowej przekraczającej 1 tys. m2 nawet od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Weksel - papier wartościowy, dokument potwierdzający istnienie zobowiązania dwóch podmiotów, które go podpisały. Dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco, do niego dołączana jest deklaracja wekslowa.

szkolenie, ubezpieczenia

obiekt specjalistyczny - szklarnia lub tunel foliowy.

szkolenie otwarte, budowlane

Aktywność cieplna - Oznacza szybkość magazynowania i oddawania ciepła przez materiał budowlany. Ta cecha decyduje o tym, jak długo będzie utrzymywać ciepło w domu. Im wyższa aktywność cieplna tym chłodniejszy w dotyku materiał. Bardzo szybko magazynuje bowiem ciepło, ale także szybko oddaje je otoczeniu. Im mniejsza aktywność cieplna, tym dłużej ciepło jest oddawane przez materiał.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2016

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. szkolenia otwarte, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia konin, szkolenia ślesin,szkolenia, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, hotel konin, sale konferencyjne