Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, szkolenia dla firm, konferencje, sale szkoleniowe, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie dla firmy

Zaawansowane raportowanie

Cel szkolenia: Szkolenie to jest przeznaczone dla osób chcących budować różnego rodzaju systemy raportowania w oparciu SQL Server Reporting Services. W ramach szkolenia przedstawiane są zagadnienia dotyczące architektury, infrastruktury, budowania rozwiązań raportujących, oraz ich skalowania. W ramach szkolenia, każdy uczestnik będzie mógł poznać tajniki tworzenia raportów, modeli tych raportów, a także kwestii optymalizacji działania takich serwerów raportowania. W ramach szkolenia omawiane będą systemy raportowania zarówno darmowe, budowane na wersji SQL Server Express, jak i rozbudowane systemy z wykorzystaniem między innymi mechanizmów subskrypcji i migawek (SQL Server Standard i Enterprise). Przedstawiona będzie również integracja ze środowiskiem SharePoint, a także krótkie wprowadzenie do SQL Azure Reporting Services. Na szkoleniu będzie można również szczegółowo poznać narzędzie Report Builder, oraz pracę z modelami raportów. Szkolenie skierowane jest do informatyków, architektów i projektantów rozwiązań BI i systemów raportowania, analityków, administratorów.

Szkolenie

zorganizowane działanie, prowadzone w określonym miejscu i czasie, prowadzone wg określonej metodyki i zgodnie z przyjętym programem, którego celem jest dostarczenie wiedzy lub doskonalenie, ćwiczenie umiejętności i kształtowanie, zmiana postaw, czyli zwiększenie poziomu lub zakresu kompetencji uczestników.

finanse, szkolenie zamknięte

Oprocentowanie - jest to roczny koszt za pożyczenie środków z banku. Oprocentowanie kredytów może być stałe lub zmienne. Dla kredytów hipotecznych jest oparte o stałą marżę oraz zmienną stopę WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Dla kredytów gotówkowych oprocentowanie jest wyznaczone na bazie stałej marży oraz stałej stopy procentowej wyznaczonej przez Radę Polityki Pieniężnej. W niektórych przypadkach oprocentowanie kredytów gotówkowych jest zmienne w oparciu o stopę WIBOR.

ubezpieczenia, szkolenia zamknięte

Fundusz rynku pieniężnego - Fundusz, który oferuje stabilny wzrost z nieco niższym dochodem, ale przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne lub porozumienia odkupu zabezpieczone w wysokości 100 procent.

szkolenia, budowlane

System 20 cm - System bloków ściennych SILKA i YTONG, o jednakowej wysokości 20 cm, połączonych cienkimi spoinami. System umożliwia wykorzystanie najlepszych cech produktów SILKA i YTONG, dzięki czemu budowanie domu staje się szybkie i sprawne.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, sk... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontra... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, skuteczniejsze rozwiązywanie sytu... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postaw... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, konferencje, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin

oferta szkolenia dla firm

Szkolenie: Profesjonalny przedstawiciel handlowy

Cel szkolenia

Szkolenie dostarcza wiedzy na temat metod, technik, sposobów sprzedaży, prezentowania produktów na półce, poznania osobowości kontrahenta i nawiązania z nim odpowiednich relacji, zwiększenia efektywności sprzedaży. Kołem napędowym każdej firmy jest dobry dział handlowy.

Podczas szkolenia poznają Państwo odpowiedzi na pytania: Jak dotrzeć i pozyskać nowego nabywcę? Co zrobić, aby handlowiec był skuteczny? Kiedy klient przynosi firmie zyski, a kiedy już straty? Jak zaprezentować produkt lub usługę, aby potencjalny klient rozpoczął współpracę? Co zrobić, aby towar na półce był dobrze widoczny? Czy o każdego klienta trzeba walczyć za wszelką cenę?

Program szkolenia

 • Poszukiwanie klientów jako pierwszy etap procesu sprzedaży: Metody poszukiwania nowych klientów; Cykl zysku; Budowa lejka sprzedaży.
 • Techniki sprzedaży: Projektowanie oferty handlowej; Planowanie rozmów handlowych; Sposób dotarcia do klienta; Techniki wywierania wpływu; Mowa ciała, komunikacja niewerbalna; Elementy negocjacji; Rodzaje technik sprzedaży.
 • Sztuka sprzedawania: Charakterystyka zawodu handlowca; Cztery typy osobowości; Rozpoznawanie typów klientów i techniki ich obsługi; Strategia obsługi poszczególnych typów klientów.
 • Produkt markowy czy masowy: Czym jest marka; Osobowość marki; Świadomość istnienia marki; Wartość marki, jej wiarygodność.
 • Rola sprzedaży i marketingu w nowoczesnej firmie: Cykl życia produktu i jego znaczenie; Analiza portfela produktów; Wskaźniki relacji z klientami; Marketingowe wskaźniki sprzedaży.
 • Elementy wspierające obsługę klienta: Zarządzanie celami i czasem jako pomoc w wyższej efektywności; Sekrety ustawiania towarów na półkach; Strefy ustawiania towarów; Promocja sprzedaży.
 • Pozostałe etapy procesu sprzedaży: Pierwsza prezentacja; Argumentacja i demonstracja; Zastrzeżenia klienta; Metody radzenia sobie z zastrzeżeniami; Zamknięcie procesu sprzedaży.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Efektywna walka ze stresem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika ze zjawiskami związanymi ze stresem oraz naukę radzenia sobie z nim. Znajomość sposobów opanowania stresu sprzyja efektywnemu działaniu i kształtowaniu własnego życia. Szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy o zjawisku stresu, jego racjonalnych i emocjonalnych, organizacyjnych i ekonomicznych konsekwencjach, a także przybliży sposoby radzenia sobie z nim. Zajęcia dotyczą zjawiska stresu zarówno w perspektywie jednostkowej w aspekcie każdego człowieka, jak i w perspektywie grupowej firmy. Stres jest nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w dzisiejszych czasach. Konieczność szybkości działania, dbania o wydajność pracy, skomplikowane systemy są źródłem stresu w każdej firmie. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które spotykają się ze stresującymi sytuacjami w życiu codziennym, zwłaszcza do osób, które żyją pod presją i spoczywa na nich duża odpowiedzialność, takich jak menadżerowie różnych szczebli, szefowie zespołów projektowych, handlowcy, konsultanci, specjaliści.

Tematyka szkolenia

 • Profilaktyka czyli jak zapobiegać stresowi.
 • Natura i mechanizmy powstawania stresu.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza źródeł czynników stresogennych w organizacji.
 • Psychodynamiczne konsekwencje obciążenia stresem.
 • Jak nie być dla innych źródłem stresu.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Sztuka odpoczynku.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia zamknięte

Księga wieczysta - składa się z czterech działów:

 • I - obejmuje oznaczenie nieruchomości i wpisy praw związanych z własnością,
 • II - obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
 • III - obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
 • IV - obejmuje wpisy dotyczące hipoteki.
Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych (wydziałów ksiąg wieczystych) właściwych do ich prowadzenia ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Zasiedzenie - Nabycie lub utrata własności na skutek długotrwałego wykonywania prawa przez osobę nieuprawnioną.

finanse, oferta szkoleniowa

Karta obciążeniowa / karta charge - karta związaną z kontem bankowym. Transakcje są możliwe w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem lub wystawcą karty. Na zakończenie okresu rozliczeniowego użytkownik musi spłacić całe zadłużenie.

Rekomendacja S - dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego, zgodnie z którym banki nie tylko muszą w pierwszej kolejności proponować kredyty w złotówkach, ale i obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, nawet jeśli będzie on brany w walucie obcej.

szkolenie, ubezpieczenia

budynek o palnej konstrukcji - budynek posiadający:

 • ściany nośne wykonane z elementów drewnianych lub
 • pokrycie dachowe z drewnianych gontów, trzciny lub słomy.

szkolenie zamknięte, budowlane

Podciąg - to belka konstrukcyjna dźwigający strop lub ścianę wystający ze stropu do dołu nie będąca nadprożem.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, sale konferencyjne, konferencje,szkolenia, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, hotel ślesin