Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. sale konferencyjne, konferencje, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, hotel ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe,szkolenia, sale szkoleniowe konin

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenia zamknięte

Analiza potrzeb szkoleniowych

jest to działanie, które pozwoli zbadać, jakiego rodzaju wiedzy i umiejętności brakuje firmie do skuteczniejszego wykonywania zadań.

finanse, oferta szkoleniowa

Cesja - przeniesienie praw własności na inny podmiot, jej podstawą jest umowa cywilnoprawna. Stosowana jako forma zabezpieczenia kredytów hipotecznych, w formie umowy między bankiem a klientem. Najpopularniejsze formy to cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oraz z ubezpieczenia na życie. Cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oznacza, że w przypadku zmniejszenia się wartości nieruchomości na skutek zdarzenia losowego, jakie obejmuje ubezpieczenie, np. pożaru, ubezpieczyciel przelewa na rzecz banku świadczenie ubezpieczeniowe. Cesja z polisy ubezpieczenia na życie oznacza, że w przypadku zajścia takiego zdarzenia jak śmierć kredytobiorcy na rzecz banku wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe.

ubezpieczenia, szkolenia zamknięte

Indeksacja - inaczej waloryzacja, coroczne podwyższanie składki ubezpieczenia i/lub sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Wytrzymałość na ściskanie - Maksymalne naprężenie, jakie materiał może wytrzymać, kiedy działa na niego obciążenie zgniatające i nie stracić swoich właściwości (pierwotnego kształtu). Wytrzymałość na ściskanie oblicza się dzieląc maksymalne obciążenie przez pierwotne pole przekroju poprzecznego próbki poddawanej próbie ściskania.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postawy uczestników, inicjujące ich proaktywne postawy, tworzące pozytywną atmosferę otwartości ... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy mena... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontrakty handlu zagranicznego. Szkolenie ma na celu przybliżenie... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyś... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia Doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznego zarządzani... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia otwarte, szkolenia konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin,szkolenia, hotel konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin

oferta szkolenia dla firm

Szkolenie: Reklamacja i sposoby radzenia sobie z trudnym klientem

Na szkoleniu nauczymy Cię współpracy z trudnym klientem zgodnie z zasadami asertwyności tak, aby każdy kontakt reklamacyjny był w pełni profesjonalny i satysfakcjonujący dla obu stron zgodnie z obowiązującymi standardami. Szkolenie odpowie na pytania: Jak wykorzystać reklamację na korzyść firmy, którą reprezentujesz? Czy klient, który reklamuje to wierny klient? Czym jest reklamacja?

Szkolenie: Zarządzanie projektami

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających projekty w organizacji i odpowiedzialnych za nie. Są to osoby zajmujące różne stanowiska, więc uczestnikami szkolenia mogą być menadżerowie, kierownicy, doradcy, koordynatorzy, liderzy grup, handlowcy i konsultanci.

Cel szkolenia

Zarządzanie projektami pozwala na zintegrowanie całości zagadnień związanych z realizacją projektu. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu poszczególnych etapów tego procesu: planowania, organizowania i kontrolowania wszystkich aspektów oraz motywowania zaangażowanych w projekt osób. Zarządzanie projektami to nie tylko wiedza teoretyczna, lecz również zestaw umiejętności i kompetencji, które zostaną przybliżone uczestnikom szkolenia. Wiedza z tego zakresu nie tylko zwiększy efektywność działania grupy, ale podniesie również motywację i satysfakcję z wykonywanej pracy osoby odpowiedzialnej za projekty. Uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: budżet czasu, zarządzanie ryzykiem, budowanie zespołu efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i komunikacji.

Zakres szkolenia

 • Planowanie wstępne projektu.
 • Faza wstępna projektu.
 • Ustalanie harmonogramu projektu.
 • Podstawy zarządzania projektem i jego etapy.
 • Dobór zespołu projektowego.
 • Budowanie sieci w projekcie.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Monitorowanie i aktualizacja projektu.
 • Komunikacja w projekcie.
 • Przygotowanie raportu końcowego i prezentacja.
 • Zamknięcie projektu.

Metody szkolenia

Wykłady dostarczające uczestnikom wiedzy o charakterze teoretycznym na tym szkoleniu, są uzupełnione o część aktywizującą uczestników, na którą składają się takie metody jak: odgrywanie ról, ćwiczenia grupowe i indywidualne, burze mózgów oraz analiza przypadków.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkoleń

Decyzja o warunkach zabudowy - jest to rodzaj decyzji administracyjnej, określającej warunki zabudowy dla terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydaje ją - na wniosek inwestora - wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a dla terenów zamkniętych (m.in. ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa) - wojewoda. Decyzję o warunkach zabudowy można uzyskać, jeśli:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy (chodzi m.in. o gabaryty i formę architektoniczną obiektów budowlanych, linie zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu),
 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Organ, który wydał decyzję, jest zobowiązany - za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana - do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

finanse, szkolenie otwarte

Bankowy tytuł egzekucyjny - dokument wystawiony przez bank, w formie oświadczenia, stwierdzający istnienie wymagalnej należności klienta wobec banku. Po nadaniu przez sąd tytułu natychmiastowej wykonalności, staje się podstawą do egzekucji komorniczej.

szkolenie otwarte, ubezpieczenia

budynek o palnej konstrukcji - budynek posiadający:

 • ściany nośne wykonane z elementów drewnianych lub
 • pokrycie dachowe z drewnianych gontów, trzciny lub słomy.

szkolenia, budowlane

Belka stropowa - Jest to podstawowy poziomy element konstrukcyjny stropu lub stropodachu, na którym układa się podłogę lub dach budynku.

Paroizolacja - specjalna mata budowlana, służąca do zabezpieczenia przed kondensacją i skropleniem się pary wodnej we wnętrzu izolacji cieplnej, umieszczana zawsze między ogrzewaną kubaturą a izolacją.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2016

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, hotel ślesin, hotel konin,szkolenia, konferencje, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe