Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, hotel ślesin,szkolenia, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, sale konferencyjne

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie otwarte

Odczyt

jest to prezentacja własnych poglądów i przemyśleń autora na dany temat, z reguły przedstawionych subiektywnie, w oparciu o dowolny warsztat badawczy.

Jak budować efektywny zespół

Trening ma na celu rozwijanie umiejętności budowania efektywnego zespołu, poprzez odpowiedni dobór pracowników, budowanie, utrzymywanie i prowadzenie grupy. Zakres tematyczny obejmuje m.in.: rozumienie grup i jednostek, role grupowe, rozpoznawanie potrzeb grupy, rozpoznawanie procesów grupowych, znaczenie przywódcy, praktyczne budowanie zespołu, utrzymywanie zespołu. W czasie trwania zajęć uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć poszczególne elementy pod okiem profesjonalnych i doświadczonych doradców i konsultantów.

finanse, oferta szkoleniowa

Zastaw rejestrowy - rodzaj zastawu, który jest zgłaszany do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Dodatkowo właściciel zastawianego przedmiotu może nim dysponować. Zastaw rejestrowy jest najczęściej stosowaną formą zabezpieczania kredytów samochodowych.

ubezpieczenia, oferta szkolenia dla firm

Asekuracja - Gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a w razie jego śmierci - zapewnienie wypłaty spadkobiercom.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Gospodarstwo rodzinne rolne - to gospodarstwo rolne

  1. prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz
  2. w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy menadżerów i kierowników zespołów, którzy chcieliby poznać metod... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postawy uczestników, inicjujące ich proaktywne postawy, tworzące pozytywną atmosferę otwartości na nowe doświadczenia. Cele po... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontra... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: ... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, szkolenia otwarte, hotel konin, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn,szkolenia, konferencje, sale szkoleniowe konin

szkolenie

Szkolenie: Sztuka motywacji

Na szkoleniu podpowiemy jak sprawić, by pracownicy w pełni i z zaangażowaniem wykorzystywali swój potencjał w pracy zawodowej i co leży u podłoża ich efektywnego działania. W trakcie szkolenia dostarczymy uczestnikom wiedzy z zakresu różnych teorii motywacji, aby skutecznie nauczyli się motywować siebie i swój zespół do wydajniejszej pracy. Szkolenie odpowie na pytania: Jak zmotywować pracownika by przekroczył czynniki, które go ograniczają? Czym jest motywacja i jak wpływa na każdego z nas?

Szkolenie: Dobór i tworzenie zespołu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim zdobycie przez uczestników umiejętności jasnego motywującego komunikowania zasad pracy swoim pracownikom oraz zbudowanie świadomości u menedżerów uczestniczących w szkoleniu, jak ważna jest praca z zespołem w poszczególnych etapach tworzenia się zespołu. Szkolenie wyposaży menedżerów w umiejętność doboru pracowników do zespołu zadaniowego i stymulowania pracy zespołu zadaniowego w codziennej rzeczywistości biznesowej.

Program szkolenia

  • Dobór pracowników do zespołu zadaniowego: radar kompetencji i cech osobistych poszczególnych członków zespołu, model idealnego zespołu, typologia kolorów osobowości w doborze pracowników.
  • Etapy rozwoju zespołu: różnice zdań w zespole, walka o pozycję w zespole, formowanie się zespołu zadaniowego - charakterystyka etapu i zadań menedżera, wypracowanie wspólnych zasad i norm, zachowanie pracowników i rola menedżera na tym etapie, faza uśpienia i transformacji w zespole, etap efektywnej pracy zespołu, rola wspierająca menedżera.
  • Zgrany zespół: budowanie tożsamości z celem i odpowiedzialności za zadania zespołu, zasady komunikacji w zespole, relacje w zespole zadaniowym i ich wpływa na realizację celu, różnice pomiędzy zespołem, a grupą ludzi.
  • Efektywna praca w zespole: kwestionariusz na role w zespole, korzyści i ograniczenia oraz właściwe wykorzystanie ról, współuczestniczenie, docenienie, otwartość, narzędzia motywacyjne, umiejętności menedżerskie w kontekście współpracy zespołowej, twórcze wykorzystanie konfliktu w zespole, trening umiejętności.

Metodologia szkolenia

Symulacje i odgrywanie ról, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkolenia dla firm

Spółdzielnia mieszkaniowa - członkowie spółdzielni miszkaniowej, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali muszą uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat.

Umowa kredytu - Stronami takiej umowy są: kredytodawca (bank lub inna instytucja finansowa uprawniona do wykonywania czynności bankowych) oraz kredytobiorca (obywatel lub instytucja), a przedmiotem pożyczenie określonej w umowie kwoty na określony czas i na ustalonych w umowie warunkach. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy (zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie). Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Kredytobiorcom, którzy nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu oraz przedstawienia - niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu - programu działań, którego realizacja zapewni - według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Klasyfikację kredytów najlepiej zaprezentować przez podział na kredyty udzielane osobom prywatnym (konsumentom) i kredyty dla instytucji. Wśród kredytów udzielanych osobom prywatnym specjalną kategorię stanowią kredyty podlegające przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku takich kredytów kredytobiorca ma specjalne przywileje, m.in. ma czas na odstąpienie od umowy kredytu nawet po jej podpisaniu, może w dowolnym czasie spłacić kredyt bez dodatkowych opłat, zaś kredytodawca ma trudniejsze warunki wypowiedzenia umowy kredytowej w przypadku, gdy kredytobiorca opóźnia się z obsługą długu. Powyższej ochronie prawa konsumenckiego podlegają kredyty w wysokości od 500 zł do 80 000 zł zaciągane na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, poza kredytami budowlanymi.

finanse, szkolenie

Lokata dynamiczna - lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

szkolenia otwarte, ubezpieczenia

dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem. W ramach ryzyka dewastacji ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczone mienie, które uległo zaborowi w celu jego przywłaszczenia.

upadek drzew lub masztów - przewrócenie się drzew lub masztów lub oderwanie się i upadek ich części na ubezpieczony przedmiot. Przez maszty należy rozumieć również słupy energetyczne, kominy wolnostojące lub latarnie.

szkolenia dla firm, budowlane

Budynek gospodarczy - Przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych należących do mieszkańców budynku, do którego budynek gospodarczy przynależy.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, hotel konin,szkolenia, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, konferencje, hotel ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn