Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. szkolenia mikorzyn, hotel konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, konferencje, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin,szkolenia, szkolenia otwarte

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenia dla firm

Mentoring

proces, w którym osoba z dużym praktycznym doświadczeniem i sukcesami zawodowymi przyjmuje na siebie zadanie wprowadzania do firmy nowego pracownika, lub wdrożenie pracownika do nowych zadań lub pracy na nowym stanowisku, oraz pomocy w rozwoju pracownikom.

Animator

(łac. animator = ożywiciel) m.in. ten, kto zachęca, ożywia, pobudza do działania. Osoba, która animuje szkolenie, pobudza zachęca do działania, np. wykonywania ćwiczeń.

finanse, oferta szkoleń

Ocena zdolności kredytowej klienta - Analiza ma wykazać, czy kredytobiorca będzie w stanie obsługiwać zadłużenie. Chodzi o zbadanie, czy dochody wnioskującego o kredyt są wystarczające, by pokrył koszty związane z utrzymaniem rodziny oraz regularną spłatę rat. Dlatego też przy analizie banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodu kredytobiorcy, ale i liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, koszty utrzymania mieszkania i samochodu oraz inne obciążenia (np. raty kredytów w innych bankach, limity kart kredytowych, czy alimenty). Po przeprowadzeniu analizy, bank wyda decyzję, która jeśli jest pozytywna oznacza zgodę na udzielenie kredytu albo w przypadku odmownym zaproponuje zmianę wysokości i okresu kredytowania.

ubezpieczenia, szkolenie zamknięte

Dzień Wyceny - Każdy dzień, w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto, ceny nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa.

szkolenia dla firm, budowlane

Certyfikat ZKP - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydawany przez jednostkę notyfikowaną. Certyfikat daje prawo do znakowania towarów symbolem CE, co oznacza, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, sk... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia Doskonalenie kompetencji w z... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontrakty handlu zagranicznego. Szkolenie ma na celu przybliżenie... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: ... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postawy uczestników, inicjujące ich proaktywne postawy, tworzące pozytywną atmosferę otwartości na nowe doświadczenia. Cele po... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia konin, szkolenia dla firm,szkolenia, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin

szkolenie otwarte

Szkolenie: Reklamacja i sposoby radzenia sobie z trudnym klientem

Na szkoleniu nauczymy Cię współpracy z trudnym klientem zgodnie z zasadami asertwyności tak, aby każdy kontakt reklamacyjny był w pełni profesjonalny i satysfakcjonujący dla obu stron zgodnie z obowiązującymi standardami. Szkolenie odpowie na pytania: Jak wykorzystać reklamację na korzyść firmy, którą reprezentujesz? Czy klient, który reklamuje to wierny klient? Czym jest reklamacja?

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy w zakresie kreowania, utrzymywania i kierowania procesem zmian za pośrednictwem jednostek i zespołów organizacyjnych. Pogłębienie świadomości, że w dzisiejszym świecie, przy tym tempie ciągłych zmian, także nasza firma musi ewaluować, zmieniać się.

Program szkolenia

 • Diagnozowanie potencjału organizacyjnego
 • Własne postawy i osobisty styl kierowania
 • Analiza otoczenia zewnętrznego firmy
 • Rola komunikowania się
 • Zrozumienie procesu zmian wyzwaniem dla zarządzania
 • Przełożenie negatywów na pozytywy
 • Budowanie kultury zmian
 • Przewidywanie i przezwyciężanie oporu wobec zmian
 • Rola wspólnej wizji i przewodzenia zmianom
 • Zasady pobudzania niezadowolenia, lista kontrolna
 • Kierowanie zmianą w okresie przejściowym
 • Realizacja zmian i proces kierowania zmianami

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Spółdzielnia mieszkaniowa - Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie. Może także zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem.

Hipoteka umowna - jej ustanowienie wymaga zawarcia umowy. Forma aktu notarialnego jest obowiązkowa tylko dla oświadczenia woli właściciela nieruchomości ustanawiającego hipotekę. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oświadczenia przez wierzyciela (może ono nastąpić w dowolnej formie). Uproszczony sposób ustanowienia hipoteki umownej przewidują przepisy prawa bankowego dla zabezpieczenia wierzytelności banków. Dokumenty bankowe zastępują notarialne oświadczenie woli właściciela nieruchomości i stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej. Dla zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze umowy, obciążyć więcej niż jedną nieruchomość (jest to tzw. hipoteka łączna umowna).

finanse, szkolenia dla firm

Koszty związane z udzieleniem kredytu - Na koszty związane z udzieleniem kredytu składają się koszty związane bezpośrednio z samym kredytem, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości kredytowanej lub będącej celem kredytowania oraz inne koszty okołokredytowe.
Najczęściej spotykane koszty uwzględniane przez banki to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.
Opłata za wycenę nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia (często do zwrotu w przypadku, gdy w danym banku zostanie podpisana umowa kredytowa).
Koszt inspekcji nieruchomości (dotyczy głównie kredytów hipotecznych, w tym ocena zaawansowania robót budowlanych w stosunku do harmonogramu).
Dodatkowe opłaty w nietypowych sytuacjach (opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, opłata za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki, inne opłaty).

Pożyczka hipoteczna - to pożyczka na dowolny cel zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Dzięki takiemu zabezpieczeniu można pożyczyć znacznie większe środki niż korzystając ze zwykłego kredytu, a raty są znacznie niższe. Pożyczka z zasady zabezpieczona jest podobnie do kredytu hipotecznego, niemniej jednak cel jest dowolny.

oferty szkoleniowe dla firm, ubezpieczenia

śnieg i lód - naturalny opad w postaci śniegu lub lód, w który przekształcił się ten śnieg, oddziaływujący swoim ciężarem bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot albo mogący spowodować przewrócenie się pod wpływem jego ciężaru drzew lub innych sąsiadujących obiektów na ubezpieczony przedmiot powodując uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego przedmiotu.

oferta szkoleniowa, budowlane

Budynek mieszkalny jednorodzinny - to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Europejska aprobata techniczna - Zaświadczenie o dopuszczeniu materiału budowlanego do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Wydaje się je na wyroby, na które nie ma zharmonizowanej normy europejskiej lub nie istnieje uznawana prze Komisję Europejską krajowa specyfikacja techniczna. EAT udzielana jest na 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2018

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin,szkolenia, hotel konin, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, konferencje, hotel ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin